Level 5
586/800 184 0

2021 碟中碟认证活动

ID:DELU迪鹿//游戏ID:1642040

2021 碟中碟认证活动 +1
萌萌餐廳 Sep 11, 2021, 03:53 PM
0 0

ID:DELU迪鹿//游戏ID:1642040

马来西亚南洋风味ASAM酸辣素鱼~ 自家亲手烹调 使用自家调制辣椒糊 咖喱粉 亚参羔 椰浆 配上佐料如:包菜 茄子 豆腐卜 蕃茄 秋葵 素鱼片等等 是本土人桌上必备佳肴

ID:DELU迪鹿//游戏ID:1642040
萌萌餐廳 Jul 27, 2021, 11:06 PM
0 0

DELU迪鹿//游戏lD:1642040

DELU迪鹿//游戏lD:1642040
萌萌餐廳 Mar 10, 2021, 11:58 PM
0 0
1