RNG VS. RA | TES VS. UP | JDG VS. FPX | - Week 8 Day 5 | LPL Summer Split (2021)

http://adfoc.us/68544680647626

RNG VS. RA | TES VS. UP | JDG VS. FPX | - Week 8 Day 5 | LPL Summer Split (2021)
gamer163119698
gamer163119698 gamer163119698
LV.2 Lurker 5d

倉庫

一、倉庫儲存
選擇需儲存物品時,須付保管費用金幣,倉庫最多可存儲100個空間。
二、倉庫提領
取出倉庫內物品時,不會消耗金幣。
選擇需取出的物品並點擊領回。

倉庫 +1
倉庫
NO NAME NO NAME
3years
1
Home