I'm Psycho I'm Psycho verified LV.25 Dream Chaser
Nov 21, 2019, 04:00 AM 830 read

I Got Razor! ๐Ÿ˜

Hopefully I can get the Battle Royale version too if there is one

Fortnite: Save the World - I Got Razor! ๐Ÿ˜ image 2

#StayPsycho

Comment 0

    Home