มีคนไทยเล่นบ้างไหมเกมนี้

คนไทยใครเล่นอยู่เม้นบอกกันบ้างนะ เผื่อมีปัญหาจะได้ปรึกษากันได้ ขอบคุณ

มีคนไทยเล่นบ้างไหมเกมนี้
gamer TWCH
gamer TWCH gamer TWCH
LV.2 Lurker 1year

Ok

https://moot.us/lounges/67/boards/1061/posts/2109973/guild-preview-first-open

Ok
เจษฎา อัลภาชน์
เจษฎา อัลภาชน์ เจษฎา อัลภาชน์
LV.3 Lurker 1year

https://moot.us/lounges/8/boards/41/posts/2415632/im-looking-for-a-duo-partner-for-winter-royale-fro

https://moot.us/lounges/67/boards/264/posts/2014524/global-server-open

https://moot.us/lounges/8/boards/41/posts/2415632/im-looking-for-a-duo-partner-for-winter-royale-fro
เจษฎา อัลภาชน์
เจษฎา อัลภาชน์ เจษฎา อัลภาชน์
LV.3 Lurker 1year

มาๆๆๆ

ขอเชิญคุณเข้าร่วม Moot ด้วยกัน - Source ของคุณสำหรับ LFG & การสนทนาเรื่องเกม!
https://moot.us/?invite=905422

มาๆๆๆ
เจษฎา อัลภาชน์
เจษฎา อัลภาชน์ เจษฎา อัลภาชน์
LV.3 Lurker 1year

Ceres M December 2nd Week Event

Event 1. Coin dozer Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Server Check ~ 12/18(Wed) 14:59:59
◆ Content : Get coins and turn slot machines to Get items!
◆ How to participate
- Tap the [Event] icon on the top right corner of the game and
select the [Coin Dozer] event to join.
※ If you press the exit Coin dozer button, all rewards and coins in the dozer will be reset.
1) The first 100 coin will be given. (Not charged every day.)
2) One tap of the touch area generates one '$ coin'.
- When '$ coin' down and then the star coin drops.
3) When the star coin drops, you can get the nubmer of times of Slot.
- You can use the slot machine on the left side of the screen.
1) The bottom left Star count is the number of slot machine use get with 'Star Coin'.
2) When the same three icons are displayed by rotating the slot machine,
the reward of the icon is obtained.
3) The top of the screen shows the amount of reward you have earned.
However, you cannot get more than the maximum number of acquisitions.
4) If you touch the lower left button, the Coin dozer screen will be moved.
Items of the acquired will drop on the dozer.
5) If you drop the items, the rewards for those items will be send in the mail.
 
◆ How to charge dice (Max 100 Count)
- Clear 3 adventur Stage to gain an added coin.
 
◆ Reward
- Gold Bar icon : Glod Bar x 1
- Ruby icon : Ruby x 100
- Box icon : [3 Star] Baby Ravi Summon Ticket x 1
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Bingo Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Server Check ~ 12/18(Wed) 14:59:59
◆ Content :
1) Finish each mission to receive rewards.
2) By completing the missions in a row, you can receive additional Bingo rewards.
3) ALL Bingo Reward can be recieved when all missions are achived.
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Bingo Event] menu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Event 3. Collect Challenge Event! (Korea, Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Server Check ~ 12/17(Tue) 14:59:59
◆ Rank reward : [UTC Time] 12/17(Tue) 15:00:00 ~ 12/18(Wed) 14:59:59
◆ How to participate
 
① Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Collect Challenge Event] menu!
② When you press the [Shortcut] button, you can see the reward and ranking information., Press the [Challenge] button to select the difficulty level of the event stage to be challenged.
* This image is taken from the test server.
 
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Mizzar, Merak, Dubhe, Chloe
 
◆ Collect Challenge Event Buff
- Collect Challenge Event Buffs increase by the number of Event Heroes.
Ex) Mizzar, Merak, Dubhe, Chloe Bat -> Troop ATT, MAG + 80%
Ex) Merak, Jeina, Kimari, Iris, Bat -> Troop ATT, MAG + 20%
※ If at least one Event Hero is not Arrange in a Troop, entry is not possible.
* This image is taken from the test server.
※ Event stage is no Hero experience and no item drop.
※ Special medal and Account Exp, Gold are obtained.
 
◆ Event reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 25 / Exchange once a day
② [4 Star] Core Summon Ticket x 1 : Special Medal x 50 / Exchange once a day
③ [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Special Medal x 100 / Can exchange possible 5 times in event period.
④ Skill Stone x11 Chest x1 (Random) : Special Medal x 150 / Can exchange possible 3 times in event period
⑤ Mithril x 5: Special Medal x 500 / Can exchange possible 2 times in event period
 
◆ Ranking reward (Reward according to the final ranking after the event participation period ends)
 
※ The rankings are reflected according to the number of special medals acquired
during the event period, and after the event participation period, you can receive
the rewards according to the ranking by pressing the [Reward] button.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Event 4. Burning Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 12/13(Fri) 15:00:00 ~ 12/15(Sun) 14:59:59
◆ Content : Buff time applied during the event period!
1) Increased item obtain chance 50%
2) Increase hero experience 50%
3) Increase obtain gold 50%

Ceres M December 2nd Week Event +4
Ceres M December 2nd Week Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Purchase Bonus Event! (December 2nd Week)

Event 1. Purchase Bonus Event (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/18(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase cash items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the main screen of the game.
- Bonus rewards will be given according to accumulated purchases!
 
◆ Rewards
※ This event only applies to purchases cash products in [Shop] and [Box Store].
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ruby Purchase Bonus (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/18(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase Ruby items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the
main screen of the game.
- Receive Special rewards based on accumulated rubies!
◆ Reward
※ This event only applies to purchases rubies cash products.
※ Free Ruby earned from game events, achievements, etc. are not included
in the cumulative point.

Purchase Bonus Event! (December 2nd Week) +1
Purchase Bonus Event! (December 2nd Week)
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Pick Up Event 2!

◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Event content : Meet "Dubhe, Stella, Hark" heroes in the summon shop during the event!
 
◆ Event Information
- Top of Main lobby in game [Event] → [Pick up event 2!]
You can check the details from the menu.
- Main lobby in game [Summon Shop] -> [Pick up event 2!]
Event Heros Info : Mizzar(Hunter), Merak(Hunter), Dubhe(Warrior)

Pick Up Event 2!
Pick Up Event 2!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

※ (Notice) Server Check for December 2nd Week

◈ Check schedule: (UTC Time) December 11 (Wed) 16:00 ~ 21:00 (5 hours)
 
◈ Update List
1. User Max Level Increase
Lv.60 -> Lv.80
 
2. Improve recommended friends
- Fixed a user who has 100 friends so that they do not appear in recommended friends.
 
3. New Hero Mizzar Added
 
4. Special Sale
1) [Special Price] 5 Star Executor Package
① 5 Star Executor Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
 
※ This week we will not be updating, Only server check and event check are performed.
So Compensation distribution changes will be change after next week's update.
 
Thank you.

※ (Notice) Server Check for December 2nd Week
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Need more waifu

As title said, need more waifu. A lot of it. XD

Need more waifu
Delion Delion
LV.3 Lurker 1year

Vamp and Cassandra

I wish there will be Vamp & Cassandra summon event :D

Vamp and Cassandra
Delion Delion
LV.3 Lurker 1year

Permanent Sanctions for Guild Abusing use Accounts (2019.12.09)

We have permanently suspended your account for unusual content using Guild Abusing within the game.
 
■ Guild Abusing List (11 Guilds)
■ Notice of Appeal
 
1) If you have any objection to permanent account restriction, please file a complaint with the Customer Center below within 15 days from the date of sanction.
 
2) If there is any supporting information, please attach it.
 
3) Customer Center Email: cs@neoulent.com

Permanent Sanctions for Guild Abusing use Accounts (2019.12.09)
Permanent Sanctions for Guild Abusing use Accounts (2019.12.09)
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Permanent Sanctions for Illegal Program Accounts (2019.12.06)

We have permanently suspended your account for unusual content using illegal programs (such as tampering with apps) within the game.
 
■ Illegal Program use Account (4 accounts)
■ Notice of Appeal
 
1) If you have any objection to permanent account restriction, please file a complaint with the Customer Center below within 15 days from the date of sanction.
 
2) If there is any supporting information, please attach it.
 
3) Customer Center Email: cs@neoulent.com

Permanent Sanctions for Illegal Program Accounts (2019.12.06)
Permanent Sanctions for Illegal Program Accounts (2019.12.06)
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Ceres M Exchange Event

◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/31(Feb) 14:59:59
 
◆ Event content : Collect tokens through marked adventures, Arena, raids, and Exclusive Summon.
 
◆ How to participate
 
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Exchange Event] menu.
◆ Event reward (can be exchanged during the event participation period)
 
※ You can check the number of tokens on the exchange event page.
※ Unused tokens during the event period will be deleted after the event ends.
※ Event rewards and periods may change due to unusual issues or errors.
 
Thank you.

Ceres M Exchange Event +1
Ceres M Exchange Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Ceres M 1st week of December Event

Event1. Roulette Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Content : Turn the roulette during the event and get the reward you want!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Roulette Event] menu.
* This image is taken from the test server.
 
- During the event, you will have default 10 chances to play Roulette daily.
- Charges up to 20 times, once every 5 adventures.
- The reward consists of 4 levels.
- If the level up element is the same as the roulette board, the reward will be leveled up one step.
- If the level up element is the different as the roulette board, the reward will be leveled stay..
- If skull on the roulette wheel, it will be reset to the initial reward level. (Level 1)
 
◆ Reward by level
- 1 Level : Quartz x 10
- 2 Level : Gold x 10,000
- 3 Level : Magic Stone x 20
- 4 Level : [4 Star] Core Summon Ticket x 1
 
◆ How to get reward
- If you select an item, It is sent by mail
※ If you select reward item reseted reward level.
※ if roulette board is max level is you must get reward item and then you can used it.
※ You can only receive selected reward item .
Example) If you get a Level 3 reward, you will not receive Level 1 or Level 2 rewards.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ceres M Dice Game Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Content : Roll the dice for rewards!
◆ How to participate
① Tap the [Event] icon at the top right of the main screen in the game and join in [Dice Event].
- You will be charged your initial chance (5 times) each day at 00:00 (UTC Time).
* This image is taken from the test server.
 
◆ How to charge dice (Max 15 times)
1) Clear10 Adventure Stages to gain an added dice.
2) 5 Games PvP to gain an added dice.
 
◆ How to participate
1) The Tommy (Ravi) icon moves clockwise for the number of dice rolled,
and you will receive a reward for the space you moved.
2) Each time you finished you will receive a base reward
[Base 5 Star Hero Summon Ticket].
 
◆ Rewards
- Each time you complete you will receive a base reward
[Base 4 Star] Hero Summon Ticket.
※ If there are remain dice thrown on that day, it will roll over to the next day.
However, if you hold more than the dice of free charges,
It will not be charged automatically.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 3. Bingo Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Content :
1) Finish each mission to receive rewards.
2) By completing the missions in a row, you can receive additional Bingo rewards.
3) ALL Bingo Reward can be recieved when all missions are achived.
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Bingo Event] menu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 4. Collect Challenge Event! (Korea, Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/10(Tue) 14:59:59
◆ Rank reward : [UTC Time] 12/10(Tue) 15:00:00 ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ How to participate
① Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Collect Challenge Event] menu!
② When you press the [Shortcut] button, you can see the reward and ranking information., Press the [Challenge] button to select the difficulty level of the event stage to be challenged.
* This image is taken from the test server.
 
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Dubhe, Stella, Hark, Erica
 
◆ Collect Challenge Event Buff
- Collect Challenge Event Buffs increase by the number of Event Heroes.
Ex) Dubhe, Stella,Hark, Erica, Bat -> Troop ATT, MAG + 80%
Ex) Dubhe, Lina, Jeina, Kimari, Bat -> Troop ATT, MAG + 20%
※ If at least one Event Hero is not Arrange in a Troop, entry is not possible.
* This image is taken from the test server.
 
※ Event stage is no Hero experience and no item drop.
※ Special medal and Account Exp, Gold are obtained.
 
◆ Event reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 25 / Exchange once a day
② [4 Star] Core Summon Ticket x 1 : Special Medal x 50 / Exchange once a day
③ [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Special Medal x 100 / Can exchange possible 5 times in event period.
④ Skill Stone x11 Chest x1 (Random) : Special Medal x 150 / Can exchange possible 3 times in event period
⑤ Mithril x 5: Special Medal x 500 / Can exchange possible 2 times in event period
 
◆ Ranking reward (Reward according to the final ranking after the event participation period ends)
 
※ The rankings are reflected according to the number of special medals acquired
during the event period, and after the event participation period, you can receive
the rewards according to the ranking by pressing the [Reward] button.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 5. Burning Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 12/06(Fri) 15:00:00 ~ 12/08(Sun) 14:59:59
◆ Content : Buff time applied during the event period!
1) Increased item obtain chance 50%
2) Increase hero experience 50%
3) Increase obtain gold 50%

Ceres M 1st week of December Event +5
Ceres M 1st week of December Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Purchase Bonus Event! (December 1 Week)

Event 1. Purchase Bonus Event (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase cash items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the main screen of the game.
- Bonus rewards will be given according to accumulated purchases!
 
◆ Rewards
※ This event only applies to purchases cash products in [Shop] and [Box Store].
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ruby Purchase Bonus (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase Ruby items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the
main screen of the game.
- Receive Special rewards based on accumulated rubies!
◆ Reward
※ This event only applies to purchases rubies cash products.
※ Free Ruby earned from game events, achievements, etc. are not included
in the cumulative point.

Purchase Bonus Event! (December 1 Week) +1
Purchase Bonus Event! (December 1 Week)
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Pick Up Event 1!

◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/11(Wed) 14:59:59
◆ Event content : Meet "Dubhe, Stella, Hark" heroes in the summon shop during the event!
 
◆ Event Information
- Top of Main lobby in game [Event] → [Pick up event 1!]
You can check the details from the menu.
- Main lobby in game [Summon Shop] -> [Pick up event 1!]
Event Heros Info : Dubhe(Warrior), Stella(Mage), Hark(Warrior)

Pick Up Event 1!
Pick Up Event 1!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Two Ella dark sister costume

Please fix the costume list on ella. she have two same dark sister costume. i need her previous dark priest costume after 6 staring

Two Ella dark sister costume +1
Two Ella dark sister costume
zhaojiniqro zhaojiniqro
LV.2 Lurker 1year

※ (Notice) Server Check for December 1st Week

◈ Check schedule: (UTC Time) December 4 (Wed) 16:00 ~ 21:00 (5 hours)
 
◈ Update List
 
1. Guild Battle Change
Weekday: 3 times of guild battles per day
Weekend: 5 times of guild battles per day
Victory Guild Reward Change
Ruby x 50 -> Ruby x 100
 
Guild Battle is divided into three times a day.
1) Guild Battle Time => UTC time 12:00 ~ 15:00
2) Guild Battle Time => UTC time 19:00 ~ 22:00
3) Guild Battle Time => UTC time 19:00 ~ 22:00
 
Guild Battle Ranking Reward Change
Rank 1 : Crystal Ore x 50 -> x 100
Rank 2 : Crystal Ore x 30 -> x 70
Rank 3 : Crystal Ore x 20 -> x 50
Rank 4 ~ 10 : Crystal Ore x 10 -> x 20
Rank 11 ~ 50 : Crystal Ore x 5 -> x 10
Rank 50 ~ 100 : Crystal Ore x 3 -> x 5
800 Point(s) or above : Crystal Ore x 1 -> x 3
 
Attendance Reward change
Flag x 70-> Flag x 150
 
Contribution reward change
Rank 1 : Flag x 500 -> x 1000
Rank 2 : Flag x 335 -> x 700
Rank 3 : Flag x 250 -> x 550
Rank 4 : Flag x 165 -> x 360
Rank 5 : Flag x 150 -> x 300
Rank 6 ~ 10 : Flag 115 -> 210
Rank 11 ~ 20 : Flag x 80 -> 150
Rank 21 ~ 35 : Flag x 100
 
Tax reward change
Rank 1 : Ruby x 100 -> 200
Rank 2 : Ruby x 95 -> 180
Rank 3 : Ruby 90 -> 160
Rank 4: Ruby 85 -> 140
Rank 5: Ruby 70 -> 120
Rank 6 ~ 10 : Ruby 50 -> 100
Rank 11 ~ 20 : Ruby 40 -> 80
Rank 21 ~ 35 : Ruby 60
 
※ Guild Battle next update
-Add system to automatically distribute guild rewards.
 
2. Junior School Open - Global Server
 
3. Twin Tower Reward Change
1) Angel Tower
[Floor 01] [3 Star] Ravi Summon Ticket x 1 => [4 Star] Ravi Summon Ticket x 1
[Floor 02] [Hero] Weapon Craft Stone x 3 => [Legend] Protector Craft Stone x 5
[Floor 03] Magic Stone x 2 => Magic Stone x 5
[Floor 04] Skill Stone x 2 => Skill Stone x 5
[Floor 05] [Hero] Protector Craft Stone x 9 => [Legend] Accessory Craft Stone x 5
[Floor 06] Magic Stone x 4 => Magic Stone x 10
[Floor 07] Skill Stone x 4 -> Skill Stone x 10
[Floor 08] [Hero] Accessory Craft Stone x 6 -> [Legend] - Weapon Craft Stone x 5
[Floor 09] Magic Stone x 6 => Magic Stone x 15
[Floor 10] Skill Stone x 6 => Skill Stone x 15
 
2) Dragon Tower
[Floor 01] [1 ~ 3 Star] Hero Summon Ticket x 1 => [4 Star] Hero Summon Ticket x 1
[Floor 02] [Hero] Metal Frament x 10 => [Legend] Metal Frament x 10
[Floor 03] Gold x 80,000 => Gold x 100,000
[Floor 04] Skill Stone x 4 -> Skill Stone x 10
[Floor 05] Monster Soul Stone x 1 -> Monster Soul Stone x 2
[Floor 06] 1 ~ 3 Star] Hero Summon Ticket x 1 => [4 Star] Hero Summon Ticket x 1
[Floor 07] [Hero] Metal Frament x 15 => [Legend] Metal Frament x 15
[Floor 08] Gold x 120,000 => Gold x 200,000
[Floor 09] Skill Stone x 6 -> Skill Stone x 15
[Floor 10] Monster Soul Stone x 1 -> Monster Soul Stone x 4
 
4. Exchange Event(Token of Ceres).
 
5. Sacrifice - 10% -> 20%
20% increase to the same attribute 5-star hero with the sacrifice attribute core.
 
6. Special Sale
01) [Special Price] Black Friday Package
① Gold Bar x 10
② Ruby x 2300
③ Clear Ticket x 50
④ [Myth] Metal Fragment x 30
⑤ [Myth] Weapon Craft Stone x 10
⑥ [Myth] Protector Craft Stone x 10
⑦ [Myth] Accessory Craft Stone x 10
 
02) [Special Price] Super Core Fragment Package
Super Core Fragment x 60
② Ruby x 100
 
03) [Special Price] 5 Star Inspectors Package
5 Star God's Inspectors Summon Ticket x 1
② Ruby x 1500
 
04) [Special Price] Ultimate summon Ticket
Ultimate summon Ticket x 1
 
7. Bug fix
1) Fighter's Sword description change (Range1.5m -> Front 1.5m)
2) Enchant - On 5 normal attack, Burn 50 of target's man(15 Sec resue)
Real mana evaporates but text not found.
Item Name - Mana burn(50) Add notation.
 
3) Sacrifice - Fixed an issue that caused the new Heroes not to be displayed.
 
4) Ring of Night
When skill hit, drain 70% of DMG given and Heal's for 5 Sec (10 Sec to reuse)
-> Skill hits recover 70% of normal attack damage for 5 seconds (10 seconds cool)
 
Thank you.

※ (Notice) Server Check for December 1st Week
※ (Notice) Server Check for December 1st Week
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

(Notice)Guild Battle abusing check.

There is a suspicious situation in the game where guild war abusing.Investigating the entire guild war, the guild judged to be abusing will be forced to closeThe guild master will permanently suspend your account.
 
We will guide you through the announcement after the investigation is complete.
 
Thank you.

(Notice)Guild Battle abusing check.
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Permanent Sanctions for Illegal Program Accounts (2019.11.29)

We have permanently suspended your account for unusual content using illegal programs (such as tampering with apps) within the game.
 
■ Illegal Program use Account (15 accounts)
■ Notice of Appeal
 
1) If you have any objection to permanent account restriction, please file a complaint with the Customer Center below within 15 days from the date of sanction.
 
2) If there is any supporting information, please attach it.
 
3) Customer Center Email: cs@neoulent.com

Permanent Sanctions for Illegal Program Accounts (2019.11.29)
Permanent Sanctions for Illegal Program Accounts (2019.11.29)
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

There is a problem with the Merak Hero Ultimate (Prey Designation), and we are going to patch it urg

Scheduled time of patch: (UTC Time)2019.11.29 01:00 ~ 02:30
 
1) Prey Designation(Lv1)Usage effect: 273 (+222) (+ 24) Physical Damage
-> 395 (+ 243) (+ 24) Physical Damage
 
◈ Skill Patch Reward Guide- Ruby x 800
 
◈ Payment Schedule: (UTC Time)2019.11.29 03:00
 
※ Rewards will be sent to your mailbox and can be picked up at the mailbox if you access it within 24 hours.
 
We apologize for the inconvenience.
 
Thank you.

There is a problem with the Merak Hero Ultimate (Prey Designation), and we are going to patch it urg
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

We will patching the Merak Hero skill and the Kalisha Stats.

Patch Time : (UTC Time) 2019.11.28 05:20
 
This patch only patches data.
There is no server check.
 
1. Kalisha Hero base ability change(Based on Book Lv.30)
1) base ability
ATT 51 -> 105
MAG 182 -> 51
DEF 177 -> 192
RES 166 -> 177
ATT SPD 0.364 -> 0.333
HP 3,740 -> 4,440
Mana 2,544 -> 1,272
STR 141 -> 156
INT 156 -> 141
STA 254 -> 312
 
2) Whip of Pain(Lv1)
Effect : 367(+48)(+115) of Earth MAG DMG
-> 367(+131)(+61) of Earth MAG DMG
 
3) Karma of the Past Life(Lv1)
Effect : 176(+10)(+23) of Earth MAG DMG
-> 176(+42)(+16) of Earth MAG DMG
 
2. Merak Skill Change(
1) Hunting Ground(Lv1)
Use Effect : Climb up and avoid melee attack (Cannot move), ATT, ATT SPD +200%, ATT Range +85% for 8 Sec
-> Climb up and avoid melee attack (Cannot move), ATT, ATT SPD +95%, ATT Range +85% for 10 Sec
 
We apologize for the inconvenience.
 
Thank you.

We will patching the Merak Hero skill and the Kalisha Stats.
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

※ (Notice) Server Check Complete (UTC Time)2018.11.27 20:00

Additional Notes
 
1. Kalisha Hero Skill Change (Based on Book Lv.30)
1) Whip of Pain(Lv1) Effect : 367(+48)(+115) of Earth MAG DMG
-> 367(+131)(+61) of Earth MAG DMG
2) Karma of the Past Life(Lv1) Effect : 176(+10)(+23) of Earth MAG DMG
-> 176(+42)(+16) of Earth MAG DMG
 
2. Special Sale
1) [Special Price] Gold Package 1
① Gold x 90,000
② Ruby x 20
 
2) [Special Price] Gold Package 2
① Gold x 300,000
② Ruby x 60
 
3) [Special Price] Gold Package 3
① Gold x 480,000
② Ruby x 80
 
4) [Special] 5 Star Akain Hero Package
① 5 Star Akain Hero Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
 
5) [Special] 5 Star Urk Hero Package
① 5 Star Urk Hero Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
 
6) [Special] 5 Star Zen Hero Package
① 5 Star Zen Hero Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
 
7) [Special] 5 Star Tanathos Hero Package
① 5 Star Tanathos Hero Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
 
8) [Special] 5 Star Hestia Hero Package
① 5 Star Hestia Hero Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
 
We apologize for any inconvenience caused by the Server check.We will do our best for the smooth game environment of adventurers.
 
Thank you.

※ (Notice) Server Check Complete (UTC Time)2018.11.27 20:00
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Ceres M November Fifth Week Event

Event 1. Coin dozer Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Server Check ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ Content : Get coins and turn slot machines to Get items!
◆ How to participate
- Tap the [Event] icon on the top right corner of the game and
select the [Coin Dozer] event to join.
※ If you press the exit Coin dozer button, all rewards and coins in the dozer will be reset.
1) The first 100 coin will be given. (Not charged every day.)
2) One tap of the touch area generates one '$ coin'.
When '$ coin' down and then the star coin drops.
3) When the star coin drops, you can get the nubmer of times of Slot.
You can use the slot machine on the left side of the screen.
1) The bottom left Star count is the number of slot machine use get with 'Star Coin'.
2) When the same three icons are displayed by rotating the slot machine,
the reward of the icon is obtained.
3) The top of the screen shows the amount of reward you have earned.
However, you cannot get more than the maximum number of acquisitions.
4) If you touch the lower left button, the Coin dozer screen will be moved.
Items of the acquired will drop on the dozer.
5) If you drop the items, the rewards for those items will be send in the mail.
 
◆ How to charge dice (Max 100 Count)
- Clear 3 adventur Stage to gain an added coin.
 
◆ Reward
- Gold Bar icon : Glod Bar x 1
- Ruby icon : Ruby x 100
- Box icon : [3 Star] Baby Ravi Summon Ticket x 1
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Bingo Event (Korea, Global server)
◆ Event period: [UTC Time] After Server Check ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ Content :
1) Finish each mission to receive rewards.
2) By completing the missions in a row, you can receive additional Bingo rewards.
3) ALL Bingo Reward can be recieved when all missions are achived.
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Bingo Event] menu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 3. Collect Challenge Event! (Korea, Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Server Check ~ 12/03(Tue) 14:59:59
◆ Rank reward : [UTC Time] 12/03(Tue) 15:00:00 ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ How to participate
① Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Collect Challenge Event] menu!
② When you press the [Shortcut] button, you can see the reward and ranking information., Press the [Challenge] button to select the difficulty level of the event stage to be challenged.
* This image is taken from the test server.
 
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Merak, Nikita, Siz, Lina
 
◆ Collect Challenge Event Buff
- Collect Challenge Event Buffs increase by the number of Event Heroes.
Ex) Merak, Nikita, Siz, Lina, Bat -> Troop ATT, MAG + 80%
Ex) Merak, Jeina, Kimari, Iris, Bat -> Troop ATT, MAG + 20%
※ If at least one Event Hero is not Arrange in a Troop, entry is not possible.
* This image is taken from the test server.
 
※ Event stage is no Hero experience and no item drop.
※ Special medal and Account Exp, Gold are obtained.
 
◆ Event reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 25 / Exchange once a day
② [4 Star] Core Summon Ticket x 1 : Special Medal x 50 / Exchange once a day
③ [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Special Medal x 100 / Can exchange possible 5 times in event period.
④ Skill Stone x11 Chest x1 (Random) : Special Medal x 150 / Can exchange possible 3 times in event period
⑤ Mithril x 5: Special Medal x 500 / Can exchange possible 2 times in event period
 
◆ Ranking reward (Reward according to the final ranking after the event participation period ends)
 
※ The rankings are reflected according to the number of special medals acquired
during the event period, and after the event participation period, you can receive
the rewards according to the ranking by pressing the [Reward] button.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 4. Special Agent Event!
 
◆ Event period: [UTC Time] After Server Check ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ Content : Place a marked hero to clear the event stage, you can earn medals!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Special Agent Event] menu.
② Place the marked Event Hero to the Troop.
③ When you press the [Where to get] button, you can check the event stage and move immediately after selecting the stage.
* This image is taken from the test server.
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Biskuit, Cookie, Choco, Tommy
 
◆ event adventure stage (medal acquisition stage)
① 1 Wrold(Starsiz) 1 Chapter 4-5 Stage
② 1 Wrold(Starsiz) 2 Chapter 4-5 Stage
③ 1 Wrold(Starsiz) 3 Chapter 4-5 Stage
 
※ The higher the stage, the higher the medal acquisition probability.
※ You will earn as many medals as the number of heroes in the event.
◆ Event Reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 100 / Can exchange possible 10 times in event period.
② [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Medal x 300 / Can exchange possible 5 times in event period.
③ [Legend] Equipment Summon Ticket x 1 : Medal x 200 / / Can exchange possible 1 times in event period.
 
※ After clearing the event stage, you can check the number of medals acquired on the result reward screen.
※ If you don't place one event hero in your army, medals will not be awarded.
※ You can also earn medals by clearing the stage using the clear ticket.
※ Unused medals within the event period will be deleted after the event ends.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 5. Burning Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/29(Fri) 15:00:00 ~ 12/01(Sun) 14:59:59
◆ Content : Buff time applied during the event period!
1) Increased item obtain chance 50%
2) Increase hero experience 50%
3) Increase obtain gold 50%

Ceres M November Fifth Week Event +5
Ceres M November Fifth Week Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Purchase Bonus Event!

Event 1. Purchase Bonus Event (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase cash items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the main screen of the game.
- Bonus rewards will be given according to accumulated purchases!
 
◆ Rewards
※ This event only applies to purchases cash products in [Shop] and [Box Store].
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ruby Purchase Bonus (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase Ruby items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the
main screen of the game.
- Receive Special rewards based on accumulated rubies!
◆ Reward
※ This event only applies to purchases rubies cash products.
※ Free Ruby earned from game events, achievements, etc. are not included
in the cumulative point.

Purchase Bonus Event! +1
Purchase Bonus Event!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Pick Up Event 6!

◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 12/04(Wed) 14:59:59
◆ Event content : Meet "Merak, Nikita, Siz" heroes in the summon shop during the event!
 
◆ Event Information
- Top of Main lobby in game [Event] → [Pick up event 6!]
You can check the details from the menu.
- Main lobby in game [Summon Shop] -> [Pick up event 6!]
Event Heros Info : Merak(Hunter), Nikita(Mage), Siz(Hunter)

Pick Up Event 6!
Pick Up Event 6!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

※ (Notice) Server Check for November fifth week

◈ Check schedule: (UTC Time) November 27 (Wed) 16:00 ~ 21:00 (5 hours)
 
◈ Inspection contents
 
1. Event Settings
 
2. New Hero-Merak (Global Server)
 
◈ Information for next week's update.
 
1. Guild Reorganization Guide
1) change reward
2) Change time guild war
 
2. Bug fixes
 
※ We will guide you through the detail notice before next week's update.

※ (Notice) Server Check for November fifth week
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Scam

Real summon ratios for SR heroes = 0.5%. Devs say at their promo the ratios are 3-5%. It's just illegal in all normal countries. Scam/fraud apps like this should be deleted from app stores.

Scam
gamer157747478 gamer157747478
LV.5 Lurker 1year

Don't waste your time

This game is a scam.

Don't waste your time
gamer157747478 gamer157747478
LV.5 Lurker 1year

How to choose your 5* heros?

Just got him from Sacrifice. Wondering how good he is! Anyone pls help

How to choose your 5* heros?
How to choose your 5* heros?
XJamesX XJamesX
LV.2 Wolf 1year

balance elements or render playing mono element easier

it's so weird seeing there're so many good characters for wind elements while the game really make it disadvantage for playing mono element ( core dungeon once a week, share skill stones .etc.) water lacks good tanks, while dark fire earth need support, light is mostly good at support
 
May be the easiest way is to change element of most used wind characters to something else?
herianna, harpy, watt, kara, jeina, adelle .etc.

balance elements or render playing mono element easier
gamer780775330 gamer780775330
LV.3 Lurker 1year

New content - Sacrifice

Can be earned Base 5-Star Hero once a day by sacrifice one 5-Star Attribute Core and an unused 4-Star 12 Heros.
 
■ How to use Sacrifice
① Sacrifice Core Selection: Choose one 5-star attribute core and give it to the sacrifice.
10% increase to the same attribute 5-star hero with the sacrifice attribute core.
② Sacrifice Hero Selection: Regardless of birth, all four-star heroes (regardless of transcendence, enhancement, and level) can be sacrificed.
③ list of sacrifice heroes: randomly acquires a 5-star hero. (Including SR + Hero)
-You can only sacrifice once a day. (reset time 00:00 UTC)
④ Offerings: Offerings cost 500,000 gold.
 
■ Sacrifice Result
① Hero Acquisition: Randomly acquires one hero from all five-star heroes (including King, Executor, Investigators, Tea Time Wanderers, Kara, and Michael).
② Button Change: If you earn a hero by offering sacrifices, the number of times of the button changes.
 
※ When you sacrifice Hero Growth Materials Heroes (Ravi, Rifu, Baby Ravi, Teacher Ravi, Core, Flor), a notification popup will be displayed.
※ 4-Star Heroes set as Leaders will not be displayed on the List.
※ 4-Star Heroes equipped with Equip and Demon Gem will not be listed on the List.

New content - Sacrifice +1
New content - Sacrifice
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Adventure 2 World Area

-Tillien (2 World) area can be entered by clearing the Starsiz(1 World) Chapter 3 7-9 stage.
-The Tillien (2 World) area consists of 1 chapter, 2 chapters, and 3 chapters, and the difficulty increases from chapter 1 to chapter 3.
 
-Each chapter consists of Hart of Magma and Hidden temple.
 
Heart of Magma(8 Stage)
The heart of magma, where the burning lava flows down forever, burns all the souls around.
8 Stage Boss Dante
You must be tested by Dante to enter Hell Gate.
Hidden Temple((9 Stage)
It is said that a man who had ventured to find a temple hidden in the jungle never returned.
9 Stage boss
The golem, born of the sacred power of the temple, makes huge and has powerful power.

Adventure 2 World Area +4
Adventure 2 World Area
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Ceres M November 4~5 weeks Event

Event1. Roulette Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Content : Turn the roulette during the event and get the reward you want!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Roulette Event] menu.
* This image is taken from the test server.
 
- During the event, you will have default 10 chances to play Roulette daily.
- Charges up to 20 times, once every 5 adventures.
- The reward consists of 4 levels.
- If the level up element is the same as the roulette board, the reward will be leveled up one step.
- If the level up element is the different as the roulette board, the reward will be leveled stay..
- If skull on the roulette wheel, it will be reset to the initial reward level. (Level 1)
 
◆ Reward by level
- 1 Level : Quartz x 10
- 2 Level : Gold x 10,000
- 3 Level : Magic Stone x 20
- 4 Level : [4 Star] Core Summon Ticket x 1
 
◆ How to get reward
- If you select an item, It is sent by mail
※ If you select reward item reseted reward level.
※ if roulette board is max level is you must get reward item and then you can used it.
※ You can only receive selected reward item .
Example) If you get a Level 3 reward, you will not receive Level 1 or Level 2 rewards.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ceres M Dice Game Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Content : Roll the dice for rewards!
◆ How to participate
① Tap the [Event] icon at the top right of the main screen in the game and join in [Dice Event].
- You will be charged your initial chance (5 times) each day at 00:00 (UTC Time).
* This image is taken from the test server.
 
◆ How to charge dice (Max 15 times)
1) Clear10 Adventure Stages to gain an added dice.
2) 5 Games PvP to gain an added dice.
 
◆ How to participate
1) The Tommy (Ravi) icon moves clockwise for the number of dice rolled,
and you will receive a reward for the space you moved.
2) Each time you finished you will receive a base reward
[Base 5 Star Hero Summon Ticket].
 
◆ Rewards
- Each time you complete you will receive a base reward
[Base 4 Star] Hero Summon Ticket.
※ If there are remain dice thrown on that day, it will roll over to the next day.
However, if you hold more than the dice of free charges,
It will not be charged automatically.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 3. Bingo Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Content :
1) Finish each mission to receive rewards.
2) By completing the missions in a row, you can receive additional Bingo rewards.
3) ALL Bingo Reward can be recieved when all missions are achived.
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Bingo Event] menu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 4. Collect Challenge Event! (Korea, Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 11/26(Tue) 14:59:59
◆ Rank reward : [UTC Time] 11/27(Wed) 15:00:00 ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ How to participate
① Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Collect Challenge Event] menu!
② When you press the [Shortcut] button, you can see the reward and ranking information., Press the [Challenge] button to select the difficulty level of the event stage to be challenged.
* This image is taken from the test server.
 
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Biskuit, Cookie,Choco, Tommy
 
◆ Collect Challenge Event Buff
- Collect Challenge Event Buffs increase by the number of Event Heroes.
Ex) Biskuit, Cookie,Choco, Tommy, Bat -> Troop ATT, MAG + 80%
Ex) Biskuit, Lina, Jeina, Kimari, Bat -> Troop ATT, MAG + 20%
※ If at least one Event Hero is not Arrange in a Troop, entry is not possible.
* This image is taken from the test server.
 
※ Event stage is no Hero experience and no item drop.
※ Special medal and Account Exp, Gold are obtained.
 
◆ Event reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 25 / Exchange once a day
② [4 Star] Core Summon Ticket x 1 : Special Medal x 50 / Exchange once a day
③ [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Special Medal x 100 / Can exchange possible 5 times in event period.
④ Skill Stone x11 Chest x1 (Random) : Special Medal x 150 / Can exchange possible 3 times in event period
⑤ Mithril x 5: Special Medal x 500 / Can exchange possible 2 times in event period
 
◆ Ranking reward (Reward according to the final ranking after the event participation period ends)
 
※ The rankings are reflected according to the number of special medals acquired
during the event period, and after the event participation period, you can receive
the rewards according to the ranking by pressing the [Reward] button.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 5. Special Agent Event!
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Content : Place a marked hero to clear the event stage, you can earn medals!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Special Agent Event] menu.
② Place the marked Event Hero to the Troop.
③ When you press the [Where to get] button, you can check the event stage and move immediately after selecting the stage.
* This image is taken from the test server.
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Ganesa, Pluton, Irim, Chloe
 
◆ event adventure stage (medal acquisition stage)
① 1 Wrold(Starsiz) 1 Chapter 4-5 Stage
② 1 Wrold(Starsiz) 2 Chapter 4-5 Stage
③ 1 Wrold(Starsiz) 3 Chapter 4-5 Stage
 
※ The higher the stage, the higher the medal acquisition probability.
※ You will earn as many medals as the number of heroes in the event.
◆ Event Reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 100 / Can exchange possible 10 times in event period.
② [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Medal x 300 / Can exchange possible 5 times in event period.
③ [Legend] Equipment Summon Ticket x 1 : Medal x 200 / / Can exchange possible 1 times in event period.
 
※ After clearing the event stage, you can check the number of medals acquired on the result reward screen.
※ If you don't place one event hero in your army, medals will not be awarded.
※ You can also earn medals by clearing the stage using the clear ticket.
※ Unused medals within the event period will be deleted after the event ends.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 6. Burning Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/22(Fri) 15:00:00 ~ 11/24(Sun) 14:59:59
◆ Content : Buff time applied during the event period!
1) Increased item obtain chance 50%
2) Increase hero experience 50%
3) Increase obtain gold 50%

Ceres M November 4~5 weeks Event +6
Ceres M November 4~5 weeks Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Purchase Bonus Event(November 4~5 weeks)!

Event 1. Purchase Bonus Event (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase cash items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the main screen of the game.
- Bonus rewards will be given according to accumulated purchases!
 
◆ Rewards
※ This event only applies to purchases cash products in [Shop] and [Box Store].
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ruby Purchase Bonus (Korea , Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase Ruby items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the
main screen of the game.
- Receive Special rewards based on accumulated rubies!
◆ Reward
※ This event only applies to purchases rubies cash products.
※ Free Ruby earned from game events, achievements, etc. are not included
in the cumulative point.

Purchase Bonus Event(November 4~5 weeks)! +1
Purchase Bonus Event(November 4~5 weeks)!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Pick Up Event 5!

◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/27(Wed) 14:59:59
◆ Event content : Meet "Biskuit, Cookie, Choco" heroes in the summon shop during the event!
 
◆ Event Information
- Top of Main lobby in game [Event] → [Pick up event 5!]
You can check the details from the menu.
- Main lobby in game [Summon Shop] -> [Pick up event 5!]
Event Heros Info : Biskuit(Warrior), Cookie(Mage), Choco(Hunter)

Pick Up Event 5!
Pick Up Event 5!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

※ (Notice) Server Check for new version updates

◈ Check schedule: 11/20(Wed) 16:00 ~ 21:00 (5 hours schedule) (UTC Time)
 
◈ Update List
 
1. Tilien World Open
2. Sacrifice content Open
3. Guild War Improvements
4. Add New Heros
1) Biskuit
2) Cookie
3) Choco
5. Hero Reorganization
1) Kalisha
2) Bruce
6. Bug fix
1) Kalisha - Whip of Pain Skill fix.
2) Molly - Flying Dagger Skill fix.
3) Ganesa - Sharp wind Skill desc fix.
 
Thank you.

※ (Notice) Server Check for new version updates
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

(Notice)Troubleshooting Server Connect

Push Reward : Ruby x 300
Push Time : (UTC Time)2019.11.14 04:00
 
We apologize for any inconvenience.
 
Thank you.

(Notice)Troubleshooting Server Connect
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Delicate Ganesa

Delicate Ganesa
Delicate Ganesa
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Ceres M November 3~4 weeks Event

Event 1. Coin dozer Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ Content : Get coins and turn slot machines to Get items!
◆ How to participate
- Tap the [Event] icon on the top right corner of the game and
select the [Coin Dozer] event to join.
※ If you press the exit Coin dozer button, all rewards and coins in the dozer will be reset.
1) The first 100 coin will be given. (Not charged every day.)
2) One tap of the touch area generates one '$ coin'.
When '$ coin' down and then the star coin drops.
3) When the star coin drops, you can get the nubmer of times of Slot.
You can use the slot machine on the left side of the screen.
1) The bottom left Star count is the number of slot machine use get with 'Star Coin'.
2) When the same three icons are displayed by rotating the slot machine,
the reward of the icon is obtained.
3) The top of the screen shows the amount of reward you have earned.
However, you cannot get more than the maximum number of acquisitions.
4) If you touch the lower left button, the Coin dozer screen will be moved.
Items of the acquired will drop on the dozer.
5) If you drop the items, the rewards for those items will be send in the mail.
 
◆ How to charge dice (Max 100 Count)
- Clear 3 adventur Stage to gain an added coin.
 
◆ Reward
- Gold Bar icon : Glod Bar x 1
- Ruby icon : Ruby x 100
- Box icon : [3 Star] Baby Ravi Summon Ticket x 1
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Bingo Event (Korea, Global server)
◆ Event period: [UTC Time] 11/13(Wed) 15:00:00 ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ Content :
1) Finish each mission to receive rewards.
2) By completing the missions in a row, you can receive additional Bingo rewards.
3) ALL Bingo Reward can be recieved when all missions are achived.
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Bingo Event] menu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 3. Collect Challenge Event! (Korea, Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] 11/13(Wed) 15:00:00 ~ 11/19(Tue) 14:59:59
◆ Rank reward : [UTC Time] 11/19(Wed) 15:00:00 ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ How to participate
① Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Collect Challenge Event] menu!
② When you press the [Shortcut] button, you can see the reward and ranking information., Press the [Challenge] button to select the difficulty level of the event stage to be challenged.
* This image is taken from the test server.
 
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Ganesa, Pluton, Irim, Chloe
 
◆ Collect Challenge Event Buff
- Collect Challenge Event Buffs increase by the number of Event Heroes.
Ex) Ganesa, Pluton, Irim, Chloe, Bat -> Troop ATT, MAG + 80%
Ex) Ganesa, Jeina, Kimari, , Bat -> Troop ATT, MAG + 20%
※ If at least one Event Hero is not Arrange in a Troop, entry is not possible.
* This image is taken from the test server.
 
※ Event stage is no Hero experience and no item drop.
※ Special medal and Account Exp, Gold are obtained.
 
◆ Event reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 25 / Exchange once a day
② [4 Star] Core Summon Ticket x 1 : Special Medal x 50 / Exchange once a day
③ [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Special Medal x 100 / Can exchange possible 5 times in event period.
④ Skill Stone x11 Chest x1 (Random) : Special Medal x 150 / Can exchange possible 3 times in event period
⑤ Mithril x 5: Special Medal x 500 / Can exchange possible 2 times in event period
 
◆ Ranking reward (Reward according to the final ranking after the event participation period ends)
 
※ The rankings are reflected according to the number of special medals acquired
during the event period, and after the event participation period, you can receive
the rewards according to the ranking by pressing the [Reward] button.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 4. Special Agent Event!
Place event heroes to clear the adventure stage!
Collect medals and trade them for Gold Bars, Legend Craft Stones, and Legend Equipment Summon Ticket!
◆ Event period: [UTC Time] 11/13(Wed) 15:00:00 ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ Content : Place a marked hero to clear the event stage, you can earn medals!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Special Agent Event] menu.
② Place the marked Event Hero to the Troop.
③ When you press the [Where to get] button, you can check the event stage and move immediately after selecting the stage.
* This image is taken from the test server.
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Meillin, Watt, Shamy, Molly, Ella
 
◆ event adventure stage (medal acquisition stage)
① 1 Wrold(Starsiz) 1 Chapter 4-5 Stage
② 1 Wrold(Starsiz) 2 Chapter 4-5 Stage
③ 1 Wrold(Starsiz) 3 Chapter 4-5 Stage
 
※ The higher the stage, the higher the medal acquisition probability.
※ You will earn as many medals as the number of heroes in the event.
◆ Event Reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 100 / Can exchange possible 10 times in event period.
② [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Medal x 300 / Can exchange possible 5 times in event period.
③ [Legend] Equipment Summon Ticket x 1 : Medal x 200 / / Can exchange possible 1 times in event period.
 
※ After clearing the event stage, you can check the number of medals acquired on the result reward screen.
※ If you don't place one event hero in your army, medals will not be awarded.
※ You can also earn medals by clearing the stage using the clear ticket.
※ Unused medals within the event period will be deleted after the event ends.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 5. Burning Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/15(Fri) 15:00:00 ~ 11/17(Sun) 14:59:59
◆ Content : Buff time applied during the event period!
1) Increased item obtain chance 50%
2) Increase hero experience 50%
3) Increase obtain gold 50%

Ceres M November 3~4 weeks Event +5
Ceres M November 3~4 weeks Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Purchase Bonus Event(November 3~4 weeks)!

Event 1. Purchase Bonus Event (Korea , Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/13(Wed) 15:00:00 ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase cash items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the main screen of the game.
- Bonus rewards will be given according to accumulated purchases!
 
◆ Rewards
※ This event only applies to purchases cash products in [Shop] and [Box Store].
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ruby Purchase Bonus (Korea , Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/13(Wed) 15:00:00 ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase Ruby items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the
main screen of the game.
- Receive Special rewards based on accumulated rubies!
◆ Reward
※ This event only applies to purchases rubies cash products.
※ Free Ruby earned from game events, achievements, etc. are not included
in the cumulative point.

Purchase Bonus Event(November 3~4 weeks)! +1
Purchase Bonus Event(November 3~4 weeks)!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Pick Up Event 3!

Pick Up Event 3!
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/20(Wed) 14:59:59
◆ Event content : Meet "Ganesa, Pluton, Irim" heroes in the summon shop during the event!
 
◆ Event Information
- Top of Main lobby in game [Event] → [Pick up event 3!]
You can check the details from the menu.
- Main lobby in game [Summon Shop] -> [Pick up event 3!]
Event Heros Info : Ganesa(Hunter), Pluton(Hunter), Irim(Mage)

Pick Up Event 3!
Pick Up Event 3!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Who want to trade for my blue team leader Fortnite I really want a elite agent account

Dm for details

Who want to trade for my blue team leader Fortnite I really want a elite agent account
KrzifyGhost
KrzifyGhost KrzifyGhost
LV.13 4x Champion! 1year

※ (Notice) Server Check for new version updates

◈ Check schedule: 11/12(Tue) 01:00 ~ 09:00 (8 hours schedule) (UTC Time)
 
◈ Check Content
 
1. Server stabilization
 
2. Android, IOS version update
 
3. Global Servers-New Hero Ganesa Added
 
4. Bingo Event - Event Hero EllaThe ongoing bingo event is ending early.
 
Thank you.

※ (Notice) Server Check for new version updates
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Dark Bisshop Ella

Dark Bisshop Ella
Dark Bisshop Ella
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

errore

saya tidak bisa masuk ke game

errore
gamer842655876 gamer842655876
LV.1 Mootie 1year

Ceres M November 2~3 weeks Event

Event1. Roulette Event! (Korea, Global Server)
 
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Content : Turn the roulette during the event and get the reward you want!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Roulette Event] menu.
* This image is taken from the test server.
 
- During the event, you will have default 10 chances to play Roulette daily.
- Charges up to 20 times, once every 5 adventures.
- The reward consists of 4 levels.
- If the level up element is the same as the roulette board, the reward will be leveled up one step.
- If the level up element is the different as the roulette board, the reward will be leveled stay..
- If skull on the roulette wheel, it will be reset to the initial reward level. (Level 1)
 
◆ Reward by level
- 1 Level : Quartz x 10
- 2 Level : Gold x 10,000
- 3 Level : Magic Stone x 20
- 4 Level : [4 Star] Core Summon Ticket x 1
 
◆ How to get reward
- If you select an item, It is sent by mail
※ If you select reward item reseted reward level.
※ if roulette board is max level is you must get reward item and then you can used it.
※ You can only receive selected reward item .
Example) If you get a Level 3 reward, you will not receive Level 1 or Level 2 rewards.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Collect Challenge Event! (Korea, Global server)
 
◆ Event period : [UTC Time] After Update ~ 11/12(Tue) 14:59:59
◆ Rank reward : [UTC Time] 11/Tue(Wed) 15:00:00 ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ How to participate
① Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Collect Challenge Event] menu!
② When you press the [Shortcut] button, you can see the reward and ranking information., Press the [Challenge] button to select the difficulty level of the event stage to be challenged.
* This image is taken from the test server.
 
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Meillin, Watt, Shamy, Molly, Ella
 
◆ Collect Challenge Event Buff
- Collect Challenge Event Buffs increase by the number of Event Heroes.
Ex) Meillin, Watt, Shamy, Molly, Ella-> Troop ATT, MAG + 80%
Ex) Meillin, Jeina, Guy, Erica, Bat -> Troop ATT, MAG + 20%
※ If at least one Event Hero is not Arrange in a Troop, entry is not possible.
* This image is taken from the test server.
 
※ Event stage is no Hero experience and no item drop.
※ Special medal and Account Exp, Gold are obtained.
 
◆ Event reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 25 / Exchange once a day
② [4 Star] Core Summon Ticket x 1 : Special Medal x 50 / Exchange once a day
③ [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Special Medal x 100 / Can exchange possible 5 times in event period.
④ Skill Stone x11 Chest x1 (Random) : Special Medal x 150 / Can exchange possible 3 times in event period
⑤ Mithril x 5: Special Medal x 500 / Can exchange possible 2 times in event period
 
◆ Ranking reward (Reward according to the final ranking after the event participation period ends)
 
※ The rankings are reflected according to the number of special medals acquired
during the event period, and after the event participation period, you can receive
the rewards according to the ranking by pressing the [Reward] button.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event3. Special Agent Event!
Place event heroes to clear the adventure stage!
Collect medals and trade them for Gold Bars, Legend Craft Stones, and Legend Equipment Summon Ticket!
◆ Event period: [UTC Time] 11/07(Wed) 15:00:00 ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Content : Place a marked hero to clear the event stage, you can earn medals!
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Special Agent Event] menu.
② Place the marked Event Hero to the Troop.
③ When you press the [Where to get] button, you can check the event stage and move immediately after selecting the stage.
* This image is taken from the test server.
◆ Event heros (Grade(Star), Not need transcendence)
- Molly, Siz, Hellborne, Erica
 
◆ event adventure stage (medal acquisition stage)
① 1 Wrold(Starsiz) 1 Chapter 4-5 Stage
② 1 Wrold(Starsiz) 2 Chapter 4-5 Stage
③ 1 Wrold(Starsiz) 3 Chapter 4-5 Stage
 
※ The higher the stage, the higher the medal acquisition probability.
※ You will earn as many medals as the number of heroes in the event.
◆ Event Reward (Can be exchanged during the event)
① Gold Bar x 1: Special Medal x 100 / Can exchange possible 10 times in event period.
② [Legend] Craft Stone x11 Chest x1 : Medal x 300 / Can exchange possible 5 times in event period.
③ [Legend] Equipment Summon Ticket x 1 : Medal x 200 / / Can exchange possible 1 times in event period.
 
※ After clearing the event stage, you can check the number of medals acquired on the result reward screen.
※ If you don't place one event hero in your army, medals will not be awarded.
※ You can also earn medals by clearing the stage using the clear ticket.
※ Unused medals within the event period will be deleted after the event ends.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 4. Bingo Event (Korea, Global server)
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Content :
1) Finish each mission to receive rewards.
2) By completing the missions in a row, you can receive additional Bingo rewards.
3) ALL Bingo Reward can be recieved when all missions are achived.
◆ How to participate
1) Click the [Event] icon at the top of the main lobby and proceed from the [Bingo Event] menu.
* This image is taken from the test server.
 
Grow your hero with the rewards earned in Bingo Missions.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 5. Burning Event (Korea, Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/08(Fri) 15:00:00 ~ 11/10(Sun) 14:59:59
◆ Content : Buff time applied during the event period!
1) Increased item obtain chance 50%
2) Increase hero experience 50%
3) Increase obtain gold 50%

Ceres M November 2~3 weeks Event +4
Ceres M November 2~3 weeks Event
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Purchase Bonus Event(November 2~3 weeks)!

Event 1. Purchase Bonus Event (Korea , Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/07(Wed) 15:00:00 ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase cash items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the main screen of the game.
- Bonus rewards will be given according to accumulated purchases!
 
◆ Rewards
※ This event only applies to purchases cash products in [Shop] and [Box Store].
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 2. Ruby Purchase Bonus (Korea , Global server)
 
◆ Event period: [UTC Time] 11/07(Wed) 15:00:00 ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase Ruby items and receive bonus items.
◆ How to participate
- You can check the details of the event after clicking the [Event] icon on the
main screen of the game.
- Receive Special rewards based on accumulated rubies!
◆ Reward
※ This event only applies to purchases rubies cash products.
※ Free Ruby earned from game events, achievements, etc. are not included
in the cumulative point.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Event 3. Multi Purchase Event (Korea , Global server)
◆ Event period: [UTC Time] 11/07(Wed) 15:00:00 ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Content : Purchase the target product multiple times! Bonus reward are given according to the purchase count!

Purchase Bonus Event(November 2~3 weeks)! +2
Purchase Bonus Event(November 2~3 weeks)!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

Pick Up Event 1!

Pick Up Event 1!
◆ Event period: [UTC Time] After Update ~ 11/13(Wed) 14:59:59
◆ Event content : Meet "Meillin, Watt, Shamy, Molly, Ella" heroes in the summon shop during the event!
 
◆ Event Information
- Top of Main lobby in game [Event] → [Pick up event 1!]
You can check the details from the menu.
- Main lobby in game [Summon Shop] -> [Pick up event 1!]
Event Heros Info : Meillin(Hunter), Watt(Hunter), Shamy(Warrior), Molly(Warrior), Ella(Mage)

Pick Up Event 1!
Pick Up Event 1!
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year

(Announce) 2019.11.03(Wed) Patch Schedule

◈ Patch Time : (UTC Time)2019.11.03 16:00 ~ 21:00 (5 Hours)
 
◈ Inspection contents
 
1.Add new hero "Ares" (Korea server)
※ Ares will guide you through the hero introduction page.
 
2. Events
1) Pickup Event 9 (Korea, Global Server)
Meillin, Watt, Molly, Shamy, Ella (Global Server New Heroes)
 
2) Pickup Event 10 (Korea Server)
Aida, Ganesa, Ares (New Hero of Korean Servers)
 
3) Bingo Event (New Event)
4) Multi Purchase Event ([Immortal] Equipment Craft Chest) (New Event)
 
5) Roulette Event
6) Collect Challenge Event! (Event Heroes: Meillin, Watt, Molly, Shamy, Ella )
7) Special Agent Event! (Molly, Siz, Hellborn, Erica)
8) Burning Event
9) Purchase Bonus Event
10) Ruby Purchase Bonus
※ Detailed event guide will be added to the event section.
 
3. Nickname change ticket prcie change
1) Sale price $99.99-> $9.9
※ Store-> Special [Monthly Limited]
※ Ruby compensation will be paid as much as price difference.
 
4. Special Sales
1) [Special] Myth Weapon Material Package
① [Myth] Metal Fragments x 60
② [Myth] Weapon Craft Stone x 36
③ Mithril x 64
④ Ruby x 550
※ Product sales time: After the update until the next check time
 
2) [Special] Myth Armor Material Package
① [Myth] Metal Fragments x 60
② [Myth] Armor Craft Stone x 36
③ Mithril x 64
④ Ruby x 550
※ Product sales time: After the update until the next check time
 
3) [Special] Myth Accessories Material Package
① [Myth] Metal Fragments x 60
② [Myth] Accessories Craft Stone x 36
③ Mithril x 64
④ Ruby x 550
※ Product sales time: After the update until the next check time
 
4) [Special Price] 5 Star Teacher Ravi Package
① [5 Star] Teacher Ravi Summon Ticket x 5
② Ruby x 3,000
※ Product sales time: After the update until the next check time
 
5) [Special Price] 5 Star Executor Package
① [5 Star] Executioner Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
※ Product sales time: After the update until the next check time
 
6) [Special Price] 5 Star Kara Package
① [5 Star] Kara Summon Ticket x 1
② Ruby x 550
※ Product sales time: After the update until the next check time
 
※ Sale of the special price products sold now is over.
① [Special Price] Summon Tickets by Sean => End of Sale
② [Special price] invitation ruby ​​box => end of sale
③ [Special Price] Myth Metal Fragment Bundle => End of Sale
④ [Special Price] 10 Gold Bars => End of Sale
 
※ The Patch time may change according to the progress, and we will inform you additionally when changes occur.
※ Please close the game connection for safe data storage before the regular inspection starts.
 
Thank you.

(Announce) 2019.11.03(Wed) Patch Schedule
[CM] Michael
[CM] Michael [CM] Michael
LV.19 GameManager 1year
12345678
Home