FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Dec 29, 2020, 09:20 PM 156 read

更新笔记:2020年12月22日

★ 公告 ★

► 机率提升 > 特别高级机率提升 ( G7, G6 单位机率提升) ㄴ 召唤大师 I ㄴ 召唤大师 II ► 黄金宝箱活动 > 活动期间: 1/1 ~ 1/7 ► 新年掉落活動 > 活动期间: 1/1 ~ 1/7 ► 新增礼包

Comment 0

Home