FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Mar 31, 2021, 01:11 PM 134 read

กิจกรรม: ผู้พิทักษ์เรทอัพ

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม: ผู้พิทักษ์เรทอัพ image 1

กิจกรรมพิเศษสำหรับนักรบทุกคนที่ต้องการอัพเกรดผู้พิทักษ์มาแล้ว! เมื่ออัพเกรดผู้พิทักษ์ในระยะเวลากิจกรรม โอกาสอัพเกรดสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้น และผู้พิทักษ์ก็จะแกร่งยิ่งขึ้นด้วย! ระยะเวลากิจกรรม : 31 มี.ค. - 16 เม.ย. เวลา 6:59 น. (เวลาไทย) รายละเอียดกิจกรรม: > โอกาสในการอัพเกรดผู้พิทักษ์สำเร็จเพิ่มขึ้น 10%

Comment 0

Home