FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Jan 4, 2021, 12:20 PM 29 read

กิจกรรม : กิจกรรมช่วงเวลาฮ็อตไทม์

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม : กิจกรรมช่วงเวลาฮ็อตไทม์ image 1

กิจกรรมช่วงเวลาฮ็อตไทม์เริ่มขึ้นแล้ว! ใช้โอกาสนี้มาพัฒนาทีมของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นกัน เริ่มตักข้าวและเรียกแฟรี่ของคุณมารับความร้อนกับกิจกรรมช่วงเวลาฮ็อตไทม์! ⏰ ระยะเวลากิจกรรม: 1 ม.ค. ~ 7 ม.ค. (เวลาไทย) ● รายละเอียดกิจกรรม:

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม : กิจกรรมช่วงเวลาฮ็อตไทม์ image 3

Comment 0

Home