goddesskissove LV.19 GameManager
Oct 6, 2020, 09:51 PM 104 read

关于女神之吻 : O.V.E的最低规格

FAQ
goddesskissove_CN: FAQ - 关于女神之吻 : O.V.E的最低规格 image 1

女神之吻 : O.V.E 游戏运行所需的最低/建议规格如下.   ■ 最低规格 - Android : 6.0 (23) - iOS : 12.0 以上   ■ 建议规格 - Android : 9.0 (28) - iOS : 13.0 以上   ※ 最低规格可根据游戏开发事项而改变.  

Comment 0

Home