Hailbail97 LV.18 Sage
Nov 21, 2020, 05:51 AM 109 read

Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ

Hello Gamers! I have been really slacking with posting up my island renos and I apologize to everyone whos been keeping up with it! Just been having some things going on, you know life in general. Between doctor appointments for baby and getting to the 2 week mark for my due date... Alots going on and my brain just isnt working that well haha πŸ˜… Anyways... Right now I can finally say all the demos and house movements are DONE! 😭 Moved the last house yesterday and today will be the campsite so no biggie there! Was also working on the river and how im going to place it, which is slightly frustrating but will look better once the end product is near! Then its just building some bridges and a few more inclines around the island. So other then those major builds, its just going to be the minor details of planting trees & flowers, decorating the island & residents yards. Im honestly so happy that this is actually looking like it'll be all finished before our son arrives! 😁😁😁 Today's Tasks: -Complete the river! -Move the Campsite! -Build and Incline/Bridge! -Possibly start the island decorating! -Possibly finish the villager homes! Some Progression Pics: -Fix the fencing/pathways plus start river construction and adding an incline! -My HouseπŸ’• -My yard, needs some decor but not 100% sure yet! -New campsite location, just needs decor and plants! -Hubbys zen yard! -Hubbys HouseπŸ’™ -Waterfall area, needs a bit of decor! -Todays island visitor... Redd!

Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 2
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 3
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 4
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 5
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 6
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 7
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 8
Animal Crossing: Posts - Island Re-Vamp! Days 16-20! πŸ€¦β€β™€οΈ image 9

#animalcrossing #newhorizons #islandlife #islandrevamp #redesign #almostthere #thedetailsinthesmallthings #progressisperfection #slackingonposts #crunchtime #jollyredd

Comment 0

Home