GM_Vivian LV.19 GameManager
Mar 24, 2021, 03:18 PM 97 read

3/25(四) 09:00-11:00維護公告

維護公告
TALION 血裔征戰: 維護公告 - 3/25(四) 09:00-11:00維護公告 image 1

親愛的玩家您好~   3/25(四) 09:00-11:00將進行維護, 請您留意維護時間, 提前做好離線準備,   維護事項:   維護事項: 角色平衡性 優化超越經驗值 其他優化事項 修正BUG         TALION 血裔征戰 營運團隊 敬上

Comment 0

Home