Liu Jian Wei LV.2 Lurker
Sep 25, 2019, 01:39 PM 335 read

怎么加入台服啊

遊戲建議專區

我试了好多方法都不行,改vpn也不行

Comment 2

  • Liu Jian Wei LV.2 Lurker Sep 25, 2019, 01:40 PM

    哪位大神帮帮忙

  • GM_Candy LV.13 GameManager Sep 25, 2019, 01:54 PM

    您好~基本上您有使用VPN的話應該是可以順利連到台灣伺服器才對,這部分可能要再麻煩您確認一下是否有確實連線到VPN呦~

1
Home