CM_Miori LV.21 Staff
Feb 11, 2020, 02:59 PM 743 read

[รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6

ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 1

  💬 รายละเอียดอัปเดต v3.11.6   ◆ บริวารผสมใหม่ ◆ [อัปเดตรายการผสมบริวาร] * เพิ่มบริวารผสมใหม่ บลาวัทสกี้ [น้ำ] * บลาวัทสกี้ [น้ำ] สามารถผสมได้ 1 ครั้งตั้งแต่ 11 ก.พ. (หลังปิดปรับปรุง) - 9 มี.ค. 22.59 น. * บริวาร 4★ สามารถผสมได้ 3 ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 3

  * จำนวนครั้งในการผสมและระยะเวลาสำหรับผสมบริวารแต่ละตน:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 5

  * เฮย์เลล [น้ำ] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง * ระยะเวลาสำหรับการผสมอาจมีการเปลี่ยนแปลง   ◆ ปรับสมดุลบริวาร ◆ * มีการปรับสมดุลสำหรับบริวารหลายตน:   1) ปรับสมดุลบริวาร

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 7

  2) ปรับปรุงขุมพลัง * ปรับปรุงขุมพลังของ คริสติน [มืด] และ ซิโมน [มืด] เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสกิลติดตัว * ขุมพลังที่ถูกลบออกจากลิสต์จะไม่สามารถใช้ได้อีก * หากคุณมีขุมพลังที่ถูกลบออกไปก่อนการอัปเดตขุมพลังเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 9

  ◆ ปรับปรุง ◆ [ขยายช่องเก็บเกียร์และค่ายพัก] * ขยายจำนวนช่องเก็บเกียร์และค่ายพัก

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 11

  * โกลด์ที่จำเป็นสำหรับการขยายแต่ละครั้งมีดังนี้ 1) ขยายช่องเก็บเกียร์

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 13

  2) ขยายค่ายพัก

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.11.6 image 15

  ขอบคุณค่ะ

Comment 0

Home