CM_Miori LV.21 Staff
Jan 7, 2020, 12:24 PM 913 read

[รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5

ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5 image 1

❤️ รายละเอียดอัปเดต v3.10.5   ◆ บริวารผสมใหม่ ◆ ▪️ [อัปเดตรายการผสมบริวาร] * เพิ่มบริวารผสมใหม่ ซิโมน [ไฟ] * ซิโมน [ไฟ] สามารถผสมได้ 1 ครั้งตั้งแต่ 7 ม.ค. (หลังปิดปรับปรุง) - 10 ก.พ. 22.59 น. * บริวาร 4★ สามารถผสมได้ 3 ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5 image 3

  * จำนวนครั้งในการผสมและระยะเวลาสำหรับผสมบริวารแต่ละตน:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5 image 5

  * เฮย์เลล [น้ำ] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง * ระยะเวลาสำหรับการผสมอาจมีการเปลี่ยนแปลง   ◆ ปรับสมดุลบริวาร ◆ ▪️ มีการปรับสมดุลสำหรับบริวารหลายตน:   1) ปรับสมดุลบริวาร

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5 image 7

  2) ปรับปรุงขุมพลังของ [A] สฟิงซ์ [มืด] * ปรับปรุงขุมพลังของ [A] สฟิงซ์ [มืด] เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสกิลติดตัวของเธอ * ขุมพลังที่ถูกลบออกจากลิสต์จะไม่สามารถใช้ได้อีก * หากคุณมีขุมพลังที่ถูกลบออกไปก่อนการอัปเดตขุมพลังเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5 image 9

  3) เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์สัมพันธ์

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v3.10.5 image 11

Comment 0

Home