Just Nathan Founder
Jun 3, 2020, 06:06 PM 38 read

H̶̶̶m̶m̶m̶... I̶n̶t̶e̶r̶e̶s̶t̶i̶n̶g̶...

Ok, I'm able to do that... N̶o̶w̶ I̶'m̶ a̶ c̶o̶o̶l̶ k̶i̶d̶ n̶o̶w̶... I should probably go to sleep now...

Off Topic: General - H̶̶̶m̶m̶m̶... I̶n̶t̶e̶r̶e̶s̶t̶i̶n̶g̶... image 2

Comment 17

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:06 PM

  f in chat I can't be a cool kid

 • Papiulevic LV.26 Clearly Hacking Jun 3, 2020, 06:07 PM

  now go play with the turtles

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:08 PM

  okay *brings straw to play with turtles*

 • Papiulevic LV.26 Clearly Hacking Jun 3, 2020, 06:10 PM

  good >:l

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:11 PM

  *turtle starts choking on straw* Yay it's laughing!!!

 • Papiulevic LV.26 Clearly Hacking Jun 3, 2020, 06:12 PM

  su-sure it is....

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:13 PM

  Papiulevic  Yay!!!!

 • Papiulevic LV.26 Clearly Hacking Jun 3, 2020, 06:13 PM

  Yorpasores Rex  y-yay :( btw if you want, check my last post. Funny shit i wrote there

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:14 PM

  Papiulevic  okay papi

 • Papiulevic LV.26 Clearly Hacking Jun 3, 2020, 06:15 PM

  Yorpasores Rex  exactly that word started all that funny shit

 • Papiulevic LV.26 Clearly Hacking Jun 3, 2020, 06:15 PM

  Yorpasores Rex  and thank you for the follow as well

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:17 PM

  Papiulevic  np

 • Just Nathan Founder Jun 3, 2020, 06:12 PM

  not pleased with those actions but idc at the moment, I'm out...

 • Yorpasores Rex LV.27 Rootin Tootin Jun 3, 2020, 06:12 PM

  gn

 • Opal_Fox Gaming verified LV.29 Dub Collector Jun 4, 2020, 08:31 AM

  W̶e̶l̶c̶o̶m̶e̶ t̶o̶ t̶h̶e̶ c̶o̶o̶l̶ k̶i̶d̶ c̶l̶u̶b̶ 😎

 • アニメのCEO LV.12 Dub Collector Jun 4, 2020, 08:35 AM

  bbdjdj

 • ~e.boy ghost~ツ LV.22 Dragon Jun 3, 2020, 06:06 PM

  Yeah probably

1
Home